Duchovní směřování CČSH – její kredo, věrouka, zbožnost

Ve vztahu k mechanicky platným dogmatům byl zdůrazněn spíše požadavek zvnitřnění víry a přesvědčivého respektování Ježíšových mravních požadavků; to vyjadřovalo heslo „svobodu svědomí!".

Číst dál: Duchovní směřování CČSH – její kredo, věrouka, zbožnost

Velké vyznání víry CČSH

Věříme v Boha jednoho, Ducha věčného a Tvůrce všeho, Otce Ježíše Krista i Otce našeho, jenž od věčnosti vládne královstvím duší našich.

Věříme v Ježíše Krista, Syna Božího, Světlo ze Světla, Život ze Života, jenž od Otce přišel, životem svým zlo světa i smrti přemohl, aby nám získal království Boží věčné.

Věříme v Ducha Božího, jenž od věčnosti do věčnosti vše oživuje, v Ježíši Kristu se zjevil, skrze proroky a otce naše mluvil a v nás chce přebývat.

Věříme v život věčný, Dobra, Pravdy a Krásy, tak jako jsme přesvědčeni o smrti zla i zlých.

Věříme, že Otec nebeský nás proto stvořil, abychom, Ducha Božího v sobě majíce, šťastni byli, život Pravdy žili, pravdy Boží hájiti se nebáli a života věčného tak jistě dosáhli. Tak staň se!

Modlitba Páně (Otčenáš, Otče náš)

Český text

Otče náš, jenž jsi v nebesích,
posvěť se jméno Tvé,
přijď království Tvé,
buď vůle Tvá jako v nebi tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej(ž) nám dnes
a odpusť nám naše viny,
jako(ž) i my odpouštíme našim viníkům
a neuveď nás v pokušení,
ale zbav nás od zlého.
[Neboť tvé jest království, i moc, i sláva, na věky.]
Amen.

Staroslověnský text

Отьче нашь · ижє ѥси на нєбєсьхъ ·
да свѧтитъ сѧ имѧ твоѥ ·
да придєтъ цѣсар̑ьствьѥ твоѥ ·
да бѫдєтъ воля твоя ·
яко на нєбєсє и на земл̑и ·
хлѣбъ нашь насѫщьныи даждь намъ дьньсь ·
и остави намъ длъгы нашѧ ·
яко и мы оставляємъ длъжьникомъ нашимъ ·
и нє въвєди насъ въ напасть ·
нъ избави ны отъ нєприязни ·
[яко твоѥ ѥстъ цѣсар̑ьствьѥ · и сила и слава въ вѣкы]
аминь ·:·

Desatero Božích přikázání

V biblickém podání máme Desatero jako celek zachyceno ve dvou knihách Starého zákona, a to v druhé (Ex 20,1-17) a v páté (Dt 5,6-21) knize Mojžíšově.

  1. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh; nebudeš mít jiného boha mimo mne.
  2. Nezpodobníš si Boha čímkoli, aby ses tomu klaněl.
  3. Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha.
  4. Pamatuj na den odpočinku, že ti má být svatý.
  5. Cti svého otce i matku, abys dlouho byl živ na zemi.
  6. Nezabiješ.
  7. Nesesmilníš.
  8. Nepokradeš.
  9. Nevydáš proti svému bližnímu křivé svědectví.
  10. Nebudeš dychtit po ničem, co patří tvému bližnímu.

 

Powerd by Joomla! Running on IT CCSH PD.