Několik charakteristických prvků typických pro CČSH

V CČSH pastýřský i učitelský úřad zastávají také ženy (kazatelky, farářky, biskupky).

Kněží CČSH mohou vstupovat do manželství. Celibát je zdobrovolněn.

Základním bohoslužebným útvarem CČSH je Liturgie Karla Farského. CČSH je církví liturgickou – její bohoslužebný řád je pevně stanoven. Liturgie (pořad konání bohoslužby) je dialogická, v českém jazyce. Kněz se spolu s lidem střídají v jednotlivých modlitbách. Liturgie bývá zpravidla zpívaná. Její struktura vychází z tradiční podoby latinské mše, obsahuje však i prvky z liturgie pravoslavné.

CČSH si ponechala systém sedmi svátostí (křest, večeře Páně, biřmování, pokání, útěcha nemocných, svěcení kněžstva, manželství). Svátostmi rozumí církev dění, ve kterém je Bůh aktivně přítomen v životě člověka pro jeho spásu.

Bohoslužebným oděvem husitských kněží je černý talár s červeným kalichem na prsou a bílá štóla.

Laici, tzn. lidé, kteří nepřijali svátostné svěcení, se aktivně podílejí na správě církve. V každém z řídících orgánů církve jsou zastoupeni vedle kněží také laici. CČSH se snaží důsledně dodržovat demokratický princip správy. Hovoří se o presbyterně-episkopálním modelu řízení církve.

CČSH je jediným stále existujícím církevním uskupením, které vzešlo z myšlenek katolického modernismu. V tomto směru nemá ve světové ekumeně srovnatelnou obdobu.

CČSH od svého počátku kladla důraz na úctu k vědeckému poznání a otevřenost vůči dosaženému vědeckému i společenskému poznání, které se stále snaží uvádět do souladu s poznáním duchovním.

Hlavním věroučným dokumentem CČSH jsou Základy víry. Základy víry jsou teologickou reflexí CČSH a obsahují 348 článků, přibližujících věrouku církve.

CČSH zvnějšku pozorována má tyto typické znaky

Grafickým znakem je kalich s křížem

CČSH navazuje mimo jiné na husitskou tradici, což bylo verbálně vyjádřeno na sněmu r. 1971 doplněním jejího původního názvu přívlastkem husitská

Jednoduchá kostelní stavba, která pochází většinou z 1. poloviny 20. století, příp. dům v běžné zástavbě, kostel získaný z dědictví minulosti nebo také opuštěná, adaptovaná synagoga – nazývá se sbor, menší shromaždiště se nazývá modlitebna, často nese jméno M. J. Husa nebo dr. Farského, příp. Jana Žižky.

Shromažďovací prostor – na čelní zdi je umístěn jednoduchý kříž, před ním stůl Páně s kalichem a okřínem pro výsluhu Večeře Páně, napravo svícen a pulpit na Bibli, na opačné straně stolu živá květina, kazatelna příp. kazatelský pultík, někde též křtitelnice, věřícím slouží lavice, příp. židle

V CČSH se nejprve používala Bible kralická a Žilkův Nový zákon, nyní Bible v soudobém ekumenickém překladu.

Na každé úrovni správy církve jsou rovnoměrně zastoupeni duchovní a laici, základní územní jednotka se nazývá náboženská obec (srovnej římskokatolická farnost, evangelický sbor), CČSH má v současnosti 295 náboženských obcí, náboženskou obec spravuje rada starších s místním farářem, obce se sdružují ve vikariáty, dále diecéze (Praha, Hradec Králové, Olomouc, Brno, Plzeň, Bratislava), které mají diecézní radu a jsou vedeny biskupem, celek církve spravuje Ústřední rada za předsednictví patriarchy, kontrolním orgánem je církevní zastupitelstvo, zákonodárnou moc má církevní sněm, návrhy sněmu podává synoda duchovních.

Duchovní správce – farář/ka, příp. jáhen/ka, kazatel/ka, se pohybuje v civilním oděvu, při obřadech a bohoslužbách je duchovní oblečen do černého taláru s červeným kalichem na prsou, farář nosí při liturgii štólu, duchovní pečují o věrné hlásání Božího slova, řádné vysluhování svátostí a dalších úkonů a zachovávání církevních předpisů a kázně

Od r. 1947 je v CČSH udělováno kněžské svěcení ženám, roku 1999 byla ordinována první biskupka.

Bohoslužebná liturgie CČSH – zachovává strukturu i obsah římské mše, ale obsahuje též prvky východní (pravoslavné) liturgie, tj. obsahuje pokání, zvěstování s kázáním a vyznáním víry, zpřítomnění Večeře Páně a přijímání – to vše obkrouženo bohoslužebnými modlitbami, liturgie je zpívaná, příp. recitovaná a shromážděná obec se jí aktivně účastní (zhruba třetina textu)

Věrouka CČSH – vyznání víry odpovídá Nicejsko - Cařihradskému krédu, katechismus se nazývá Základy víry, její teologické myšlení vychází z české a světové reformace, osobitým a klíčovým pojmem CČSH je Duch Kristův.

Powerd by Joomla! Running on IT CCSH PD.